۱۳۸۸ تیر ۲۳, سه‌شنبه

آتش بلوچستان شعله ورترخواهد شد!


آتش بلوچستان شعله ورترخواهد شد!

بنا به گزارش ايرنا، مزدوران زابلی رژيم منفورو ددمنش حاکم برايران، چهره ضد انسانی خويش را بيش ازپيش آشکارساخته و۱۳ بلوچ بيگناه را صبح امروزسه شنبه ۱۴ جولای، درزندان مرکزی زاهدان اعدام کردند.

اين سند ننگين ديگری برجنايات نسل کشی آخوند خامنه ای خون آشام برعليه مردم آزاده بلوچ ميباشد که با ريختن خون هزاران جوان بلوچ طی سالهای اخير، سيرنشده وهمچنان ازمزدوران خويش دربلوچستان، خون جوان بلوچ می طلبد.اين سفاکان ضد بلوچ، بلوچستان وبخصوص زاهدان را به جهنمی برای بلوچها مبدل ساخته وهرلحظه که ولی فقيهشان احساس تشنگی کند، به خيابان ميريزند وتعدادی جوان بلوچ را دستگيرکرده وبا برچسب های ازپيش تهيه شده، اعدام ميکنند.

جرم بلوچها اينست که مذهب ديگری دارند، زبانشان با حکام يکی نيست، فرهنگ وآداب وسنن خاص خويش را داشته وبلوچستان سرزمينشان است.

بلوچها درسی سال ننگين حاکميت آخوندها برايران، بدترين مصيبتها را متحمل گشته وسالهای رئيس جمهوری احمدی نژاد،ازبدترينشان بوده است.

هزاران بلوچ توسط تفنگ بدستان رژيم تهران به اسارت درآمده وشديداً شکنجه ميشوند. دسته دسته به زندانهای استانهای ديگرمنتقل شده ومظلومانه حلق آويزميشوند و....

تمامی اين قساوتها به اين منظورصورت ميگيرند تا بلوچستانی آرام وباب طبع خويش جهت چپاول بيشترمردم بلوچ، داشته باشند. اما غافل ازآن که با ريختن خون بلوچ دربلوچستان، امنيت برقرارنخواهد شد وبا اعدام هربلوچی، دهها وصدها جوان ديگراسلحه برداشته وبه صفوف جنبش ومبارزين خواهند پيوست.

تجربه ۴ سال گذشته اين واقعيت را آشکارساخته است. آتشی که زابليها ودوستان تهرانی شان دربلوچستان برافروخته اند، با اعدام های دسته جمعی وقتل عام اخير، شعله ورترخواهد شد وروزی نه چندان دورگريبان متجاوزين وزورگويان را خواهد گرفت.

مبارزه ملت بلوچ هدفمند است وهيچ قدرتی را توان ازبين بردن آن نيست.

اميربلوچ۱۴ جولای ۲۰۰۹

هیچ نظری موجود نیست: