۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه

مرگ بر دیکتاتور- مرگ بر استبداد - مرگ بر خامنہ ای

وتسریں ولایت سفیہ ءِ بادشاھی ءِ بنیات سست تربیان انت۔ بلوچ براتاں ما را تیار بؤگ لوٹیت ءُ درستاں پہ بلوچستان ءُبلوچ کوم ءِ آیوکیں دور، وتی تاریخی کتہ کاری یاں (تجربتاں ) کار بندگ لوٹیت ۔

http://www.youtube.com/watch?v=wpNNeJyks2A

هیچ نظری موجود نیست: