۱۳۸۸ تیر ۶, شنبه

زنده باد آزادی

ما بلوچستان را با خون از دست داده ایم
وبا خون آن را پس خواهیم گرفت
آری ددصفتان پست ورزیل باید بدانند
که دیگر بلوچستان سرزمین آمال وآرزوها نخواهد بودودریای آرام ملت بلوچ دیگر به ساحل امن باز نخواهد گشت.
وامواج پر تلاطم جوانان این ساحل امن را باز خواهند یافت
آری بلوچستان جایگاه مردان خدا باز خدایی خواهد شد وفرعونیان زمان را امواج نیل به کام خویش فرو خواهد برد...

۱ نظر:

ناشناس گفت...

in filter shekana ro bezar

www.sobhezahedan.com

|justshow.info| |justkool.info| |takeany.info| |takefast.info| |takeagain.info| |lookfirst.info| |lookwith.info| |lookfun.info| |justlive.info| |takeours.info| |justletin.info| |runthere.info| |runhere.info| |looklong.info| |runus.info| |lookmost.info| |lookany.info| |lookfast.info| |letany.info| |letall.info| |letact.info| |fun4all.info| |funfree.info| |gofun.info| |happyfun.info| |catchhere.info| |easyall.info| |easybest.info| |easyfast.info| |easyhere.info| |easyhidden.info| |easyin.info| |easyin1.info| |easyin10.info| |easyin11.info| |easyin12.info| |easyin13.info| |easyin14.info| |easyin15.info| |easyin16.info| |easyin17.info| |easyin18.info| |lookany.info| |lookfast.info| |easyin19.info| |easyin2.info| |easyin20.info| |easyin3.info| |easyin4.info| |easyin5.info| |easyin6.info| |easyin7.info| |easyin8.info| |easyin9.info| |enterall.info| |enterin.info| |enterthru.info| |entrythere.info| |fast2fun.info| |flyall.info| |fun2hunt.info| |hopall.info| |hopall.info| |hophere.info| |hopin.info| |hopover.info| |hopthereinfo| |hunthere.info| |huntmany.info| |huntsome.info| |jumpall.info| |jumpfast.info| |jumpfree.info| |jumphere.info| |jumpover.info| |jumpthere.info| |likeall.info| |lots2see.info| |lotsall.info| |lotsfast.info| |lotsfree.info| |lotshere.info| |lotsin.info| |lotslook.info| |megain.info| |mehunt.info| |movethru.info| |needhere.info| |nostopping.info| |ourin.info| |quickentry.info| |quicknfree.info| |runall.info| |seeplay.info| |seethere.info| |want2enter.info| |want2play.info| |wantentry.info| |wantfun16.info| |wantfun18.info| |wantfun19.info| |wantfun2.info|