۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه

بلوچستانی مردم الیکشن ء باز کم بهر زرت


تپتان نیوز ی نماینده ای مطابقا بلوچ مهلوک ایرانی صدارتی الیکشنا باز کم بهر زرت و گشتر هما حکومتی مردم و یا که بازئینی ناسرپدی ء الیکشن ء شریک بوتگنت ءُ مولوی عبدالحمیدی هبرا زرتگش که آئی شه بلوچان لوتته که الیشکن ء شریک بونت بلی گیشتر بلوچ مهلوک یه الیکشنا شریک نبوتنت ءُ نشانش دات که ایرانی حکومتا قبول ندارنت. بلوچ سرمچارانی تحریک جندالله به بلوچان گوشتت که الیکشنا بهر مزورنت.
تپتانی نماینده شه زاهدان گوشیت که تا بیگاهی هیچ بازین صُندوقی که خالیکا برگردینگ بوتگنت بلی ایرانی گجر که په دروگ عادت داریت چوش اعلان کرته که مهلوک الیکشن ء شریک بوتگنت. ایرانی گجر وت وتی دروگانا ظاهر کننت و موسوی و کروبی دو صدارتی نامزد گوشتگنت که ما یه الیکشن قبول ندارئن.
http://www.taptanna.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: