۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه

بلوچی زبانا تپتان وتی کارا شروع کنت

پریشا که که یک شرین حالرسان و خبر دوُکین سایتی په بلوچی زبانا نیست که سرمچاران ءُ بلوچستانی خبرانا شنگ بکنت ما کوشست کنئن که په بلوچی زانوکان که فارسی نزاننت بلوچستانی نوکئن خبر و هالان ء پیش کنئن.
مئ وتی بلوچی هم باز شر نئست پریشا که ما گجرانی غلام بوته ءُ مئ دود ربیدگ ختم بوته ما شه بلوچ زانتکاران لوتین که مئ غلطی ما نا بگوشنت.
تپتان نیوز

۱ نظر:

ناشناس گفت...

شمئى اے کار باز توسيپ و ستاء لايق انت۔
پرے خاطرا که ما شما را بلوچى نبشته رھبندے ٽابتئن نئست انت٬ باز جوان بوته کنت که شماھم ھمے نبشته رھبند که بلٶچى نيوز وبلاگ واجه وليد گربنى گئش چه سالے انت که راه پرينتگ استفاده کنت٬ بھر بگرت۔
ھچ مه ترست که کجام بلوچى گالوار نبيسگ به بيت۔ اجازه بديت که ھر نبيسّٶکے وتى آپرئچ ء گالوارا کارمرز بکنت۔
بلوچى زبان باگا تھر تھرئن پُلّ ھست انت که ھر يکّے وتى جاھا زئبدار انت۔
اشى ء ما شمٶست که بلوچى ء دو حروف صدادار ھست انت که بايد گيشّنگ به بنت اگر نه بلٶچى زبان په جوانى وانگ و در برگ نه بيت۔ آ دو خاصّئن حروف صدا دار "ئ" و "ٶ" انت چٶ که;
١- گٶک= گاو٬ ڈٶک= سنگ٬ مٶر= مورچه
٢- شئر= شير حيوان٬ دئر= دير و تأخير۔
دلگوش; ھمے "ئ" وھدئکه اخرا به بيت گڑا" ياى چپّه" ھانے "ے" چٶکه:
کتابے٬ قلمے٬ نانے٬ براتے٬ گوھارے نبيسگ بنت۔
بلٶچ و بلٶچستان سبز بات انت٬ بلٶچستان شئر و مزار بيمئن ورنايان(جنکّ و بچکّ) آجٶ و په مراد بات انت۔
شمى کستر