۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه

تصویر؛ حمله گشتاپوی خامنه ای به خانه های مردمهیچ نظری موجود نیست: