۱۳۸۸ خرداد ۱۷, یکشنبه

سیاستهای جنگ افروزانه و تفرقه افکنانه رژیم جمھورى اسلامى در بلوچستان

رژیم ضدمردمی و دیکتاتور جمهوری اسلامی پس از انفجار حسينيه اى درزاھدان، اوضاع را بسیارمتشنج و به حالت جنگی به مانند سرزمينى اشغال شده درآورده است. عمل شنیع اعدام سریع سه نفر جوان بلوچ به نامھاى حاجی نوتی زهی،غلام رسول شاهو زهی و ذبیح ‌الله نارویی که ازماھھا قبل دستگیر
و در زندان بسر ميبردند٬ به جرم دست داشتن دراين انفجار بيانگر دنائت و کينه توزى مسئولين رژيم نسبت به ملت بلوچ ميباشد۔
به دنبال اين اعدامھا٬ وتوھين به اھل سنت ايران که با سر دادن شعارھاى "مرگ بر سگ سنّى"٬ "مرگ بر وھابى" و "مرگ بر مولوى عبدالحميد" در تظاھرات سازمان داده شده توسط نيروھاى امنيتى اتفاق افتاد٬ مردم بلوچ در زاھدان با آمدن به خيابانھا به اين عمل رژيم اعتراض نمودند که نيروھاى امنيتى متقابلاً دست به کشتار و دستگیری وسيعى از مردم معترض بلوچ زدند.
ھم اکنون بیش از ۵۰۰ نفر بلوچ دستگیر ، ۳ نفر را در زاهدان و ۵ بلوچ را در کرمان اعدام نموده ا‌ند. ۲۵ نفر هم در تيراندازى لباس شخصى ھا جان خود را از دست داده اند۔ عملاً در سرتاسر بلوچستان حکومت نظامى برقرار است و حتى به خانواده ھا اجازه برگزارى مراسم تدفين و ترحيم عزيزان از دست رفته خويش را نيز نميدھند۔
شکى نيست که چون ھميشه دست گير شدگان تحت شکنجه ھاى قرون وسطائى قرار بگيرند و اعدام شوند۔ بوى فاجعه ھم اکنون به مشام ميرسد۔ و بر اسا س وعده استاندار غير بومى آنجا که گفت پس از انتخابات رياست جمھورى ايران٬ با اين محاربين برخورد قاطع خواھد شد خطر فاجعه کشتار جمعى دستگيرشدگان را دو چندان نموده است۔
جمهوری اسلامی، بجای براوردن مطالبات مردم، سیاست فقیر سازی٬ سرکوب و نابودى ملت بلوچ را در پیش گرفته است. به صورتی‌ که ۷۶% بلوچها زیر خط فقر زندگی‌ میکنند و طبق تحقیقات بانک جهانی و سازمان ملل، بلوچستان با داشتن بالاترين آمار بيکارى و ھمچنين بيسودى بيمارى در سطح کشور٬ عقب مانده‌ترین استان ایران است۔
حيات سى ساله جمهوری اسلامی که تکيه بر تبعيض و نابرابرى دارد ثابت کرده است که به کسی‌ رحم نمیکند. یک روز زنان و جوانان٬ يک روز ديگر کارگران و دانشجویان و نویسندگان و روزھاى ديگر کردها، لرها، ترک ها، عرب ها، ترکمن‌ها٬ ۔۔۔ و اقلیت‌های مذهبی‌ را سرکوب، شکنجه و اعدام کرده است. همه این کشتار‌ها یکی پس از دیگری و با ایجاد دشمنی و تفرقه و نبود اتحاد در میان ما انجام شده است۔
با تکيه بر اصل "قتل یک نفر بیگناه برابر با قتل تمام انسانیت است"، و" سکوت در مقابل قتل یک نفر، زمینه را برای قتل‌های بیشتر آماده و قاتل را برای کشتار های بعدى جسور تر مینماید" ٬ قتل هر ایرانی‌ را قتل همه ایرانیان میدانیم و سرکوب هر قشر و طبقه و ملیت را برابر با سرکوب ھمه مردم ايران ميپنداريم که بايد با درس گرفتن از گذشته وبا حمایت بیدریغ مردم ایران بطور دسته جمعی و سرتاسرى دست به عمل زد .
دستگيرى٬ شکنجه و کشتار مردم بیگناه بلوچ توسط رژيم جنايت پيشه را شديداً محکوم و از تمام مردم و سازمانهای مسئول ايرانى و مجامع بين المللى در خواست ميکنيم که به هر صورت ممکن از مردم مظلوم بلوچ حمایت کنند و جلوی فاجعه انسانى قتل و کشتارآنها را توسط رژيم جھل و خرافات که راز ماندگارى خود را در اختلاف انداختن ميان مردم ايران که عمدتاً بنا به ماھيت ارتجاع مذھبى اش در اختلافات مذھبى يافته است بگیرند.
شوراى مرکزى کنگره ملیتهای ایران فدرال
١٨خرداد ١٣٨٨

هیچ نظری موجود نیست: