۱۳۸۸ خرداد ۲۹, جمعه

جڈالین خامنه ای چه نالائکین احمدی نژاد ءَ پشتداری کت


تهران: مان مروچیگین نماز جمعه ءَ جڈالین خامنه ای یکرندے پدا چه بے دریناحمدی نژاد ءَ پشتداری کرت ءُ
پادآتکگین نارزائین مردمان ایرجت. اےهونوارین آخوند که ملک ءِ مردمانی کشت ءُ کوش ءِ اصلی ذمه وارنت ،
رونشتی (مگربی ) ملکان هاسکار امریکه ءُ انگریز ءَ میاریگ کرت ءُ گشت آ ایرانءِ وت مان وتی گر ءُ گیشان وت ءَ را هور کتگ ءُ کارهرابین مردمان په انگریزانی حبر انت .
بزان چه انگریزان دستور گرنت. آخوند خامنه ای مان وتی مروچیگین پوتاری یانءَ زاهر کت که تان کجامحد ءَ انسان دژمنین رسترے انت.
آ میلیونان پاد آتکگین حق لوٹوک ءُ آزاتی پسندین مردم ءَ کارهراب ءُ ڈنی یان ءِ گلام زانت
http://www.youtube.com/watch?v=6VGeBSYp6NY


بلوچی زبانا تپتانی حالانا مه تپتان نیوز بوانئت:

هیچ نظری موجود نیست: