۱۳۸۸ خرداد ۲۹, جمعه

آغاز سرنگونی نظام ضد بشری آخوندی


آغاز سرنگونی نظام ضد بشری آخوندی

سيد علی روضه خوان که خودش را رهبرمعظم هم می داند در سخنان امروز نماز جمعه تهران با وقاحت تمام ادعای احمقانه خود را مبنی بر برد احمدی نژاد تروريست در انتخابات نمايشی تکرار کرد. خامنه ا ی جلاد که مسئول اصلی کشتار ايرانی های معترض به انتخابات تقلبی است، همه مردم را مکارانه دشمن نظام پوسيده آخوندی دانست و خارجی ها را عامل اصلی تظاهرات ميليونها انسان ستم ديده و حق طلب دانست. باز هم به طرفداران کورذهن اش گفت : « کار کار انگليس است»
با بيان اين واقعيت که اساس نظام استحمارگر ولايت سفيه « در خطر» است خامنه ای مار بدوش بعنوان آخرين ديکتاتور مذهبی روانه زباله دانی تاريخ است. سرنوشتی که منتظر اين جلاد است برای تمام آخوندهای ريز و درشت چنان درسی خواهد بود که هيچ کس ادعای خدايی و ادعای نمايندگی خدا را تکرار نکند.
اين آخوند خود بزرگ بين که شبانه روز پای منقل است با دارو دسته تبه کارش ميليونها انسان بپاخاسته را ازهمين امروز به مبارزه طلبيد.
اگرچه سپاه، بسيج، انصار حزب الله و اوباشان رنگارنگ حکومتی برای ادامه حيات اين سيستم ظالمانه و از درون پوسيده به کشتار جمعی مردم بيگناه بپردازند و سيل خون جاری کنند اما ديگر نمی توانند جلوی تظاهرات مردم در شهرهای بزرگ و ملتهای در بند را بگيرند. هرملتی خواهان حقوق خويش است و با بکارگيری تجارب گرانبهای مبارزات ملی، دراين مسير پرخون پيروز خواهند شد.

پروشت ءُ پروش بات ايران ءِ شيعی ـ فاشيستی حکومت

آزات ءُ آباد بات گنجين بلوچستان
۲۹ خرداد ۱۳۸۸ بريبر گون ۱۹ ژوئن ۲۰۰۹

هیچ نظری موجود نیست: