۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

درگيري دانشجويان دانشگاه زاهدان با مامورين يگان ويژه


به دنبال اعلام نتايج انتخابات صدها نفر از دانشجويان دانشگاه مهندس دانشگاه زاهدان درمقابل درب اين دانشگاه تجمع كرده و با شعارهاي احمدي احمدي حياكن مملكتو رهاكن
, مرگ برديكتاتور- ما ديكتاتور نميخواهيم , وارد خيابان دانشگاه شدند . مأمورين يگان ويژه ضد شورش با دانشجويان درگير شدند . و ازگاز فلفل و گاز اشك آور براي متفرق كردن دانشجويان استفاده كردند و درادامه با باتوم و ساير تجهيزات با دانشجويان درگير شدند.وتعدادي را دستگير و 3 نفر را زخمي كردند. يكي از دانشجويان گفت ”قشر تحصيلكرده و دانشگاهي هيچگاه به احمدي نژاد تن نخواهد داد واين اعتراضات ادامه خواهد داشت بويژه كه براي همگان آشكار شد كه فقط با تقلب و نيرنگ بالا آمد.” اين دانشجو درادامه افزود ”از هم اكنون شروع به دستگيري دانشجوياني كه ماهها قبل در تحصن شركت داشتند نمود ه ا ند و چشم انداز سركوبي شديد در پيش است.

هیچ نظری موجود نیست: