۱۳۸۸ خرداد ۲۶, سه‌شنبه

24 و 25 خردادی حالان

تپتان نیوز:تهران: شريف زانتجاه ءِ گيش چه ۱۰۰ استاد استعفا داتگ. تهران ءِ چنت زانتجاه ۳ روچ انت که بند انت.
ما را حال رستگ که تهنا مان تهران ءَ تن هنون ۱۰ نپر، جلادين حکومتی پليس ءُ بسيجی ءُ پاسدارنی دست ءَ شهيد بوتگنت.
شيراز: شيراز ءِ مسترين زانتجاه ءِ کارمستر هم هور گون دانشجويان حکومت ءِ ديما اوشتات ءُ چه وتی کار ءَ استعفا دات.رشت: بسيجی ءُ پاسدار بيگناهين مردمان گون دانشجويان گون لٹ ءُ شلاک جنگ ءَ انت. اصفهان: ايرانی ، بسيجی ءُ پاسدار پليس دانشجويان ءِ سرا هلگر کت.زاهدان: هزاان دانشجو چه بلوچستان زانتجاه ءَ تظاهرات کت ءُ گنوکين زابلی که
جلادين احمدی نژاد ءُ پليتين خامنه ای ءِ گلام انت، ورنايايانی سرا هلگر کتباز کس ٹپی ءُ دستگير بوتنت ءُ خکومت ءِ بنديجاه ءُ کورچاتان برگ بوتنت.

مشهد : مان مشهد ءَ هم هزاران آزادی لوٹوکين انسان، تهران ءِ دروگبند ءُ هونوارين حکومتی يان ءِ خلاف ءَ پاد آتکگ انت.
تبريز: مان تبريز ءَ گيش چه۵۰۰۰۰ تظاهرات کرت ءُ هور گون آدگه شهرانی مهلوک کوکار کت: « مرگ بر ديکتاتور» بزان زالم به مِرات، « نه بد، نه بدتريک زندگی بهتر» ، « مرگ بر ديکتاتور چه شاه چه دکتر»، «موسوی موسوی رای مرا پس گير»ءُ ...مان تبريز ءَ هم آدگه شهرانی وڑ ءَ پاسدار ءُ بسيجی گون مردمان جنگ بوتنت ءُ بازين بيگناہ ٹپی ءُ دستگير بوتنت. حکومتی پليس ءُ دگه دولتی سلهبندين واک ، مان دراهين شهران په تظاهر کنوکان ءِ تالان کنگ ءَ ارسی گاز ( گازاشک آور) چگل داتگ.

هیچ نظری موجود نیست: