۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

ٹوهترین تظاهرات تهرانی تها


مروچی تهران وتی 30 سالیئن تاریخی تها ٹوهترین تظاهرات دیست و لاکانی تعدادا مردم شه گئسان در بوتنت و وتی ناراضی شه خامنه ای ءُ آئی گروها پئش داشتنت.

مردم ته کوچه و گلی دکتاتورئن احمدی نژادی خلاپا شعار داتنت و گوشتنت مرده باد دیکتاتور و شه حکومتا لو ٹتنت که الیکشن ء باطل اعلام کنت و شه سر نوک دئگه الیکشنی ببیت.


هیچ نظری موجود نیست: