۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

زابلیها در سرکوب مردم ایران شریک شدند


رضا حسین بر
تحلیل گر سیاسی
بنّا بر گزارش‌های محرمانه، ۱۷۰۰ نفر از زابلی های بسیجی حل شده در ولایت فقیه، برای سرکوبی تظاهرات تهران ، به مرکز فرستاده شدند. این افراد که از نیرو‌های بسیار تندرو و وفادار به رژیم هستند، در عملیات سرکوب مبارزان بلوچ، تجربیات مهمی کسب کرده ا‌ند. آنها از تربیت شدگان زمان احمدی نژاد هستند و در تظاهراتی که اخیرا در بلوچستان بر علیه اهلتسنن بر گذار شد، شعار مرگ بر سنی و سگ سنی فریاد میکشیدند.
آنها، همچنین، عضو بسیج و نیروهای انتظامی هستند که در جنگ‌های شهری و کنترل تظاهرات شهری مهارت دارند. فرستادن نیروهای زابلی تندرو شیعه از بلوچستان نشانه وخامت اوضاع در تهران و تصمیم جدی برای خاموش کردن صدای مردم است. دهمرده استاندار سابق بلوچستان، آزاد، استاندار کنونی و شهریاری، نماینده مجلس که شغل‌های خود را مدیون لطف احمدی نژاد میدانند، در فرستادن این افراد نقش عمده داشته ا‌ند.
هدف آنها نگاه داشتن احمدی نژاد بهر قیمت است. از قرار گزارش‌های رسیده، آنها اکنون زیر نظر مسقیم خامنه ای، مشغول سرکوب مردم در تهران هستند. از آنجا که احتمال دارد، نیروهای انتظامی در تهران به جناح‌های متفاوت تقسیم شوند و از جناح‌های مختلف پشتیبانی کنند، وجود یک نیروی وفا دار هزار و هفتصد نفری برای خامنه‌ای اهمیت حیاتی‌ دارد. تجربه بلوچستان ثابت می‌کند که نیروهای مزدور زابلی بسیار خشن عمل میکنند ولی در مقابل مقاومت جدی عقب نشینی مینمایند. گفته میشود که شهریاری، نماینده تحمیلی رژیم، نقش هم اهنگی نیروهای زابلی بسیجی، با دفتر خامنه‌ای را به عهده دارد.
اکنون که هزاران نفر در خیابان‌های شهر‌های مختلف حضور دارند، نیرو‌های انتظامی از عاقبت کار خود بسیار نگرانند زیرا که شاهد سرنوشت عبرت انگیز نیروهای انتظامی زمان شاه بودند. این هزارو هفتصد نفر بخشی از یک نیروی ویژه هستند که برای سرکوبی مخالفان به شهر‌های متفاوت فرستاده میشوند.

هیچ نظری موجود نیست: