۱۳۸۸ خرداد ۱۲, سه‌شنبه

انتقام

پنجشنبه شب هفته قبل برابر با ۲۸ ماه مه، بمبی در يکی ازمساجد زابلی های مقيم زاهدان منفجر شد که باعث کشته شدن تنی ومجروح شدن تعدادی ديگرگرديد.

لحظاتی پس ازانفجار، قاتلان ملت بلوچ همانند آخوند سليمانی نماينده خامنه ای ماربدوش درزاهدان،
وارد صحنه شده وبه دروغ خبراز دستگيری عامل انفجار درحين خروج ازشهرداده ودرجا اعلام داشت که فرد دستگيرشده به زودی جلوی مسجد امام علی اعدام خواهد شد.

امروز صبح ۳۰ ماه مه، زابليهای جنايتکار۳ نفرازجوانان بيگناه بلوچ به اسامی " حاجی نوتی زهی، غلامرسول شاهوزهی و ذبيح الله ناروئی " را که ازمدتها قبل درسياهچالهای رژيم بسرميبردند، به اتهام دروغين دست داشتن دربمب گذاری انتحاری اخير!!!، درمقابل مسجد علی زاهدان حلق آويزکردند.

اين پايان ماجرا نيست. طی ۳۰ سال حاکميت آخوند ها برايران وبخصوص دولت ننگين وفاشيستی احمدی نژاد، هزاران نفرازبهترين فرزندان ملت بلوچ به خاک وخون کشيده شده اند. مساجد اهل تسنن تخريب گشته وبه سنن، زبان وآداب ورسوم ملت بلوچ بی احترامی شده است وزابلی های مزدور، درپناه ارتش وسپاه رژيم تهران، همان برمردم بلوچ روا ميدارند که اسرائيلی ها دربرابرفلسطينی ها ازانجام آنها شرم دارند.

رژيم ومزدوران کاسه ليس زابلی اش، سالهای سال است که به غيربلوچهای ساکن بلوچستان وعده امنيت دلخواه خويش را ميدهند واين امنيت با تمامی کشتارهای ددمنشانه ای که تا بحال انجام داده اند، حاصل نشده است. مگرميشود منطقه ای را درزمان حاظراشغال کرد وراحت درآن زيست؟ زابلی ها مانند موروملخ در
بلوچستان پخش شده وبرمال وسرزمين بلوچ حکومت ميکنند وبلوچ بی خيال به زندگی خفت بارادامه دهد؟ اين شدنی نيست، بخصوص زمانی که جنبشی مردمی با تحليلی درست ازاوضاع کنونی بلوچستان، همانند "جنبش مقاومت مردمی ايران ( جندالله)"، اين مبارزات را سمت وسوميدهد.

تهرانيها بايد دل ازسياستمداری زابليها ببرند. اينها کسانی نيستند که امنيت برقرارکنند. برهم زنندگان امنيت خودشان هستند وبدينوسيله چه ثروتهائی که کسب نکرده اند. بی امنی دربلوچستان، منبعی است که برای آنان نعمت شده وميلياردها به جيب ميزنند. مردم بلوچ درحال حاضر، خواهان کسب حقوق خويش درايران هستند، اما با ادامه اين روند وحاکميت زابليها و ادامه سرکوب وکشتار، مطمئن باشيد که اين شعار به شعارديگری مبدل خواهد گشت که ديگرچاره انديشی برايش ديرشده وبی معنی خواهد بود.
اميربلوچ

هیچ نظری موجود نیست: