۱۳۸۸ خرداد ۱۳, چهارشنبه

هم زنجیران بپا خیزیم !

ای هم زنجیران ، کردستان قهرمان، آذربایجان جنوبی، الاحواز مقاوم، ترکمنستان
جنوبی، لرستان زجر کشیده بلوچستان در آتش است و خون.

بلوچستان درطوفان است و خروش.

بلوچستان در رزم است . بلوچهای مبارز بر بالای دار انتقام و کینه توزی ولایت سفیه، ندای
آزادی و عدالت را سر می دهند، آزادی بلوچ و رهایی هم زنجیران در بند.


دیگر بس است بردگی و اسارت. دیگر بس است تماشگری جنایات فاشیستهای تهران.
دیگر
بس است نظاره گری تحقیر و تمسخر هم زنجیران.
هشتاد سال اسارت، در زنجیرهای کهنه فاشیسم فارس بودن، هشتاد سال که همگی مان را قرنها به عقب انداخته باید پایانی داشته باشد.

پایان دور ظلمت و تباهی، پایان سلطنت آخوندشاهی و شونیستان
غارتگر هم اکنون است . هنگام رهائی الان است نه فردا. به دست توانای خودمان،
با اراده آهنین میلیونها بلوچ ، کرد، عرب، ترکمن،ترک آ ذری و لر، اراده ای که هیچ قدرتی نتواند به
تسلیمش وادارد ، برای آزادی از چنگال فاشیسم فارس و رهایی از رژیم صفوی
تهران بپا خیزیم. هم اکنون وقت آن است تا زنجیرهای زنگ زده استبداد دینی و

قدرت پوشالی آخوندهای فاشیست را در هم شکنیم. بپا خیزیم .

سرنگون باد حکومت شیعی ـ فاشیستی ایران


آزات ءُ آباد بات گنجین بلوچستان

سیزدهم خرداد ۱۳۸۸
سوم ژوئن ۲۰۰۹


جوپاگ

هیچ نظری موجود نیست: