۱۳۸۸ خرداد ۱۵, جمعه

استشهادی

استشهادی

آری این است نصرت الهی که کاخ وکوخ فرعونیان زمان را به

لرزه درمی آوردوطوفانهای بی سایه اودشمنان راهمچون رعد درمی

نوردند ، آری جوانان امت اسلام بیدارشده اند

آری جوانان امت محمدی بیدار شده وهرکدام بسان اتمی است که به

هرسو وبه هرکجا شلیک شود

آری با تخریب دارالعلوم وهتک حرمت قرآن مجید این کتاب هدایت گر

واعدام ودستگیری علماوجوانان دیگرنیازی به زنده ماندن نیست

مادرم من فرزندتوبه امید قرآن زندگی می کردم

اما دیگرتحملی نیست

آری جان من از قرآن خدا بهترکه نیست

پس این جان رافدای خداوقرآن می کنم

نصر من الله وفتح قریب

هیچ نظری موجود نیست: