۱۳۸۸ خرداد ۱۴, پنجشنبه

دیگر بس است ای جوانان بلوچ


دیگر بس است
این چتر ذلت است که سالها بر سرمان افراشته اند
این طوق خفت است که بر گردنمان آویخته اند
دیگر بس است بیهوده بودن
دیگر بس است بودن اما نبودن
دیگر بس است بی تفاوت نگریستن
دیگر بس است ظلم این طاغوتیان
دیگر بس است
مرگ ، خفقان و خفت دیگر بس است
تا کی حریم پاک سرزمینمان در سیطره نا محرمان باشد
تا کی سرنوشتمان به دست متجاوزان رقم خورد ؟
دیگر بس است تجاوز
دیگر بس است چپاول دیگر بس است
غارت ،ظلم ، خفقان دیگر بس است
دیگر بس است بی مهابا وگستاخ جولانتان
که اینبار آتش جولان خواهد کرد جمع متجاوزانی که به حریم پاک سرزمینمان پای نهادند
که گلوله خواهد درید قلب پر از کینه و چشم پر از تعصبی که مغرورانه می هراساند مردم مظلومم را
دیگر بس است که اینبار آتش انفجار عاشقان راه حق وجود پلیدتان را نیست خواهد کرد
دیگر بس است ظلمت که طلوع خورشید حق از مشرق زمین ظلمت بلوچستان را در هم خواهد شکست
دیگر بس است بندگی و بردگی
دیگر بس است بند سادگی در تار و پود تفکر
اینباراجباری است به بیداری خفتگان را ، پس برخیزید و پنجه در پنجه اهریمن نهید که عزت بی شبهه نبردی می طلبد
دیگر بس است آسوده بر بالین خفتن در تاخت و تاز دژخیمان
دیگر بس است

یارمحمد زهی - خاش

هیچ نظری موجود نیست: