۱۳۸۸ خرداد ۱۳, چهارشنبه

کسانیکه تا دیروز علماء را تهدید کردند امروز به دست و پای علماء افتاده اند


بنام الله
الله تعالي چه زيبا فرموده است كه : واذالقواالذين آمنوا قالو آمناواذا خلوا الي شياطينهم قالوا انا معكم . بقره 14
بله عزيزان چندروز پيش وقتي كه رهبر منحوس خامنه اي از روي منقل بلند شد و علماي اهل سنت را تهديد كرد نمايندگان آن دجال خصوصا سليماني روباه صفت با لحني شديد علماي اهل سنت را ومردم بلوچ را تهديد كردند چون مردم با وقار بلوچ در سي سال مظلوميت سكوت اختيار كرده بودند اين سكوت را حمل بر ترس كرده بودند ونعره ي شيري مي زدند ولي زماني كه جوانان بلوج فقط يك نعره كشيدند تمام روباهان خامنه اي كه پوست شير پوشيده بودند خود را كثيف نموده ووقتي كه غيرت بلوچ راديدند تازه فهميدند كه در اين چند سال سوار بر خر بودند ودر خيال خود آنرا اسب تصور كردند والآن به دست وپاي علماِي اهل سنت خصوصا رهبرمحبوب اهل سنت ايران افتاده اند كه زابلي ها را امنيت بدهيد پس براي برقراري امنيت كجايند نيروهاي امام زمان ؟
نكند مثل خودش در سوراخ موشي خزيده ودر آخرالزمان همراه با خود امام زمان ظهور پيدا مي كنند . به تو مي گويم اي خامنه اي مكار! ظلم را در بلوچستان تمام كن تازه اول بيداري جوانان بلوچه واگر كاملا بيدار شوند ديگر جاي برگشتي براي شما نمي ماند پس هر وقت ماهي را از آب بگيري تازه است حيا كن وبلوچستانو رها كن تا رسوا نشدي !
ابو عمر سراواني
دزک نیوز

هیچ نظری موجود نیست: