۱۳۸۸ خرداد ۱۶, شنبه

اطلاعیه جنبش ،تکذیب ادعاهای پاسدار نکوئی


به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران ادعاهای پاسدار نکوئی مبنی به کشته شدن عوامل حمله به کامیونها و تانکر گاز را شدیدا تکذیب می نماید و این ادعاها فقط در راستای سرپوش نهادن بر ضعف و ناتوانی رژیمی می باشد که در یک هفته با بیش از ده حمله از سوی مبارزان و جوانان بلوچ در نقاط مختلف بلوچستان مواجه بوده است.
لازم به ذکر است که این عملیات توسط غیور مردان جنبش مقاومت انجام گرفت که پس از عملیات مبارزان از کوههای کرمان به کوههای بلوچستان وارد شدند و هیچ آسیبی به مبارزان نرسیده است و آنان آماده برای عملیاتهای بعدی هستند.
آقای نکوئی که انتصابات را نزدیک می بیند و از قدرت جنبش در سراسر بلوچستان و حتی قسمت مغصوبه در کرمان به وحشت افتاده است می خواهد با ادعاهای دروغین از وحشت زابلیها بکاهد اما نکوئی بداند که این عملیات نه اولین است و نه آخرین و به امید الله ادامه دارند و شما تا آخر نمی توانید با دروغ گفتن زابلیها ی مزدور را در بلوچستان نگه دارید و فرزندان جنبش تا بیرون راندن آخرین مزدور زابلی به نبرد خود ادامه خواهند داد.
جنبش مقاومت مردمی ایران

هیچ نظری موجود نیست: