۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

پاسخ عاشقان عمر به اهانت کنندگان

سال گذشته در همچنین روزهائی شاهد بودیم که نیروهای رژیم در زاهدان تحت برگزاری مراسم فاطمی به اهانت به فاروق اعظم رض پرداخته و در شهر عاشقان عمر این صحابه پیامبر را مورد لعن و طعن و دشنام قرار دادند که با خشم جوانان بلوچ مواجه شده و خودروهایشان به آتش کشیده شد.
این سال باز ما شاهد برگزاری مراسم فاطمی بودیم که با عنوان کردن افسانه شهادت فاطمة الزهرا رض به فاروق اعظم رض دشنام می دادند و لعن می کردند که با پاسخ استشهادی از سوی جوانان بلوچ مواجه شدند.
آنانیکه در دارالسنه بلوچستان به یاران پیامبر دشنام می دهند سزائی جز این ندارند و فرزندان عمر کاشانه آنان را به آتش خواهند کشید.
اسماعیل از چابهار

هیچ نظری موجود نیست: