۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

کسانیکه جنایت می کردند باید منتظر اینچنین روزهائی می بودند

کسانیکه جنایت می کردند باید منتظر اینچنین روزهائی می بودند
کسانیکه به اصحاب پیامبر توهین می کردند باید منتظر تکه تکه شدن خود می بودند
کسانیکه مسجد شیخ فیض را با خاک یکسان کردند فکر انفجار حسینیه های خود را هم می کردند
کسانیکه مستقیما به فاروق اعظم رضی الله دشنام می دادند باید منتظر انتقام فرزندان عمر می بودند
کسانیکه مدرسه دینی عظیم آباد را با خاک یکسان کردند باید امروز چنان پاره پاره شوند
کسانیکه مصاحف قرانی را در چاههای فاضلاب انداختند باید منتظر قهر خدا می بودند

کسانیکه مولوی عبدالقدوس و مولوی یوسف و دیگر علمای اهلسنت را اعدام کردند باید منتظر قطعه قطعه شدن خود می بودند.
امروز جوانان مومن بپا خاسته اند و با انفجار خود متجاوزان اشغالگر را از سرزمین خود بیرون خواهند کرد.
انتقام انتقام و انتقام ادامه دارد
احمد از خاش

هیچ نظری موجود نیست: